Postępowanie nr 9.POPW.2019 – Usługa doradcza związana z wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 9.POPW.2019 z dnia 21.01.2019r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 29 stycznia 2019r. do godziny 15.00 wpłynęły trzy oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: firmy TQM – Systemy Jakości Zbigniew Grochowski, ul. Strojnowskiego 4, 20-386 Lublin.