Postępowanie nr 7.POPW.2018 – Usługi w zakresie ochrony praw własności przemysłowej – przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 znaków towarowych oraz ich zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP- Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 7.POPW.2018 z dnia 24.07.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 01 sierpnia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęły dwie oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Kancelaria Prawno-Patentowa Rzecznicy Patentowi Dobkowska Iwaniuk Spółka Partnerska, 15-157 Białystok, ul. Rycerska 79.