Realizujemy działania w ramach projektu “Internacjonalizacja firmy ROLETIX Sylwester Piechowski na rynku francuskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP
POPW.01.02.00-20-0005/20
Celem projektu internacjonalizacji firmy ROLETIX Sylwester Piechowski jest wdrożenie produktów marki ROLETIX Sylwester Piechowski na terenie Francji.
Efektem projektu będzie rozwój przedsiębiorstwa ROLETIX Sylwester Piechowski poprzez dywersyfikację rynków zbytu, wzrost sprzedaży, a w efekcie maksymalizację zysków firmy. Efekt zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie do internacjonalizacji wybranych produktów firmy na rynku francuskim.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 615 481,44 PLN
WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH: 509 716,68
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: dofinansowanie 433 259,17 PLNZrealizowaliśmy działania w ramach projektu “Strategia wejścia na rynek zagraniczny firmy ROLETIX Sylwester Piechowski ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Podziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Typ projektu 1A. Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy).

NR PROJEKTU: WND-RPPD.01.04.01-20-0237/20
WARTOŚĆ PROJEKTU: 48 000,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 40 800,00 PLNFirma Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski realizuje projekt „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17.
Celem projektu internacjonalizacji firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski jest maksymalizacja zysków oraz zwiększanie wartości podmiotu poprzez dostarczanie sztandarowego produktu – żaluzji drewnianych na rynek niemiecki. Całościowe plany strategiczne obejmują dywersyfikację rynków zbytu oraz wzrost sprzedaży. Rynek niemiecki został wskazany jako najbardziej atrakcyjny rynek docelowy i pierwszy etap rozwoju na terenie EU. Zaplanowane zadania pozwolą na osiągnięcie założonych wskaźników. Wizja przedsiębiorstwa po wejściu na rynek niemiecki to zostanie czołowym producentem nowych marek własnych żaluzji drewnianych w Polsce i znaczącym eksporterem na rynku niemieckim.


Wartość projektu: 357 880,80 PLN, w tym koszty kwalifikowane: 290 960,00 PLN

Wartość dofinansowania w formie wkładu EFRR: 232 768,00 PLN