FE_PW1
Firma Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski realizuje projekt „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17.
Celem projektu internacjonalizacji firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski jest maksymalizacja zysków oraz zwiększanie wartości podmiotu poprzez dostarczanie sztandarowego produktu – żaluzji drewnianych na rynek niemiecki. Całościowe plany strategiczne obejmują dywersyfikację rynków zbytu oraz wzrost sprzedaży. Rynek niemiecki został wskazany jako najbardziej atrakcyjny rynek docelowy i pierwszy etap rozwoju na terenie EU. Zaplanowane zadania pozwolą na osiągnięcie założonych wskaźników. Wizja przedsiębiorstwa po wejściu na rynek niemiecki to zostanie czołowym producentem nowych marek własnych żaluzji drewnianych w Polsce i znaczącym eksporterem na rynku niemieckim.

Wartość projektu: 357 880,80 PLN, w tym koszty kwalifikowane: 290 960,00 PLN
Wartość dofinansowania w formie wkładu EFRR: 232 768,00 PLN

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu) w terminie do dnia 22 maja 2017r.

Zapytanie ofertowe nr 1.POPW.2017 – opracowanie nowego modelu biznesowego

Data publikacji: 12.05.2017

Zapytanie ofertowe nr 1.POPW.2017 – opracowanie nowego modelu biznesowego – pobierz
Formularz ofertowo-cenowy
Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie

Informacja o wyborze Wykonawcy – opracowanie nowego modelu biznesowego

Data publikacji: 22.05.2017

Informacja o wyborze Wykonawcy – pobierz
PRODUKCJA ∗ SPRZEDAŻ ∗ MONTAŻ